information close dehaze keyboard_arrow_down keyboard_arrow_left keyboard_arrow_right keyboard_arrow_up person vpn_key tagline Facebook google-plus conversion pie-diagram message dots play linkedIn logo-adcalls logo-adcalls-payoff mail twitter phone Gift Card icon-trial icon-info ac-badge icon-trafficsource icon-campaigntracking icon-multinumber icon-bulb chevron-down

Vragen over call tracking? Neem contact met ons op.

Algemene voorwaarden

1. Definities

 • AdCalls: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AdCalls BV, handelend onder de naam "AdCalls", ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Utrecht onder dossiernummer 60830409;
 • Afnemer: de (rechts)persoon die een Overeenkomst met AdCalls wenst aan te gaan en/of de wederpartij van AdCalls bij een Overeenkomst;
 • ALV: Onderhavige "Algemene en Licentievoorwaarden AdCalls vs Afnemer, versie februari 2014";
 • Bewerker: de bewerker in de zin van artikel 1 sub e WBP;
 • Betrokkene: de betrokkene in de zin van artikel 1 sub f WBP;
 • Derden: een (rechts)persoon niet-zijnde een der Partijen;
 • Dienst: het in licentie geven van de Programmatuur en voor zover van toepassing het leveren van Extra AdCalls Opties;
 • Documentatie: alle fysieke en/of elektronische gegevens dragers waarin de Dienst, al dan niet technisch, wordt omschreven;
 • Eindgebruiker: de (potentiële) klant van de Afnemer die via het gebruik van de Dienst door Afnemer in contact komt met de Afnemer;
 • Extra AdCalls Opties: De aanvullende diensten, zoals vermeld in Bijlage 1, die Afnemer mocht afnemen van AdCalls;
 • IE-rechten: alle intellectuele eigendomsrechten, zoals maar niet beperkt tot auteurs-, databank-, merk- en/of octrooirecht;
 • Offerte: een vrijblijvend aanbod van AdCalls aan de Afnemer tot het aangaan van een Overeenkomst;
 • Order: ieder aanbod van een Afnemer tot het aangaan van een Overeenkomst;
 • Orderbevestiging: het schriftelijk document of e-mailbericht waarbij AdCalls een Order bevestigt;
 • Overeenkomst: een overeenkomst tussen AdCalls en de Afnemer op grond waarvan AdCalls Diensten en/of Zaken levert aan Afnemer;
 • Partijen: AdCalls en de Afnemer gezamenlijk;
 • Programmatuur: de software die door AdCalls op grond van een Overeenkomst in licentie wordt gegeven, althans een gebruiksrecht op wordt verstrekt, op grond van een Overeenkomst, met inbegrip van updates en nieuwe versies en Documentatie. De Programmatuur is geïnstalleerd op een netwerkomgeving van AdCalls en wordt als software as a service ('SAAS') via de Website aan de Afnemer ter beschikking gesteld en waartoe toegang kan worden verkregen door het invoeren van inloggegevens;
 • Verantwoordelijke: de verantwoordelijke in de zin van artikel 1 sub d de WBP;
 • WBP: de Wet Bescherming Persoonsgegevens;
 • Website: de website die aan de domeinnaam www.adcalls.nl is gekoppeld;
 • Zaken: alle roerende zaken, waaronder begrepen digitale gegevens op gegevensdragers.

Artikel 2: Toepasselijkheid ALV

 1. Deze ALV zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Partijen. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Voor zover er nog geen Overeenkomst tussen Partijen tot stand is gekomen, gelden deze ALV als voorwaarden waaronder AdCalls bereid is om Overeenkomsten aan te gaan.
 2. AdCalls is bevoegd om de ALV geheel of gedeeltelijk eenzijdig te wijzigen. AdCalls maakt dergelijke wijzigingen aan de Afnemer bekend. Indien de Afnemer niet binnen 30 dagen na de bekendmaking daarvan schriftelijk (of per e-mail) tegen de wijzigingen protesteert dan gelden de wijzigingen van de ALV als door de Afnemer geaccepteerd. De bewijslast van het feit dat er tijdig tegen de wijzigingen is geprotesteerd, rust bij de Afnemer.
 3. In geval van tegenstrijdig tussen het bepaalde in de ALV en een Overeenkomst heeft het bepaalde in de Overeenkomst voorrang ten opzichte van het bepaalde in de ALV.

Artikel 3: Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst

 1. Een Overeenkomst komt, onder voorbehoud van druk-, schrijf- en/of telfouten, tot stand en treedt in werking op het moment dat AdCalls:
  1. ofwel een Orderbevestiging schriftelijk (of per e-mail) aan de Afnemer verstuurt;
  2. ofwel een Offerte door de Afnemer ongewijzigd voor akkoord is ondertekend;
  3. ofwel de Afnemer feitelijk gebruik maakt van de Dienst in welk geval een Offerte en/of een factuur van AdCalls als bewijs van de inhoud van de Overeenkomst geldt. AdCalls is in dit geval evenwel bevoegd om het bestaan van de Overeenkomsten te betwisten. In geen geval zal AdCalls vanwege feitelijk gebruik van de Dienst door Afnemer ongewild gebonden zijn aan een Overeenkomst.
 2. Enige door de Afnemer op een Offerte aangebrachte wijzigingen, binden Partner niet.
 3. De Overeenkomst tussen Partijen omvat het bepaalde in de Overeenkomst, de ALV en bijlagen.
 4. Wijzigingen van en/of aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst zijn slechts geldig als deze schriftelijk (of per e-mail) door Partijen zijn overeengekomen en gelden slechts ten opzichte van de desbetreffende Overeenkomst.
 5. Misverstanden ten aanzien van de inhoud en/of de uitvoering van de Overeenkomst komen voor rekening en risico van de Afnemer, indien deze redelijkerwijs voor rekening en risico van de Afnemer behoren te komen of hun oorzaak vinden in het niet, niet juist, niet tijdig of niet volledig informeren van AdCalls.
 6. Mocht een (deel van een) bepaling in een Overeenkomst nietig of niet afdwingbaar zijn, om welke reden dan ook, dan laat dat de geldigheid van de overige (delen van de) bepalingen in de Overeenkomst onverlet. Alsdan dienen de resterende (delen van ) bepalingen in een Overeenkomst op een zodanige wijze geïnterpreteerd te worden, zodat wel geldige en afdwingbare rechtsgevolgen intreden die het meest aansluiten bij het doel en/of de strekking van de nietige of niet afdwingbare (delen van) bepalingen.

Artikel 4: Uitvoering van de Overeenkomst, leveringstermijnen, meerwerk

 1. Terstond na de totstandkoming van de Overeenkomst zal AdCalls de door de Afnemer benodigde inloggegevens voor de Website verstrekken. De Afnemer zal de inloggegevens strikt geheimhouden. Het kan voorkomen dat AdCalls bepaalde gegevens van Afnemer nodig heeft om de Dienst (naar behoren) te kunnen laten functioneren. Het niet verstrekken van de gegevens door Afnemers komt voor diens eigen rekening en risico en laat de verplichtingen van de Afnemer uit hoofde van de Overeenkomst onverlet.
 2. AdCalls zal zich inspannen om de Overeenkomst op een behoorlijke wijze uit te voeren. AdCalls garandeert echter niet dat de Programmatuur continue te benaderen en/of beschikbaar is en/of correct functioneert. Afnemer beseft dat AdCalls onder andere afhankelijk is van diensten van Derden, zoals internet-service-providers en internetzoekmachines. Als AdCalls vooraf voorziet dat de Programmatuur tijdelijk niet beschikbaar zal zijn, bijvoorbeeld vanwege onderhoudswerkzaamheden die AdCalls gaat verrichten, zal AdCalls de Afnemer daar zoveel als mogelijk vooraf over informeren. Afnemer vrijwaart AdCalls en houdt AdCalls schadeloos tegen claims van Afnemers, Eindgebruikers en/of andere Derden die verband houden met het feit dat de Programmatuur (tijdelijk) niet beschikbaar en/of benaderbaar is.
 3. AdCalls heeft het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door Derden te laten uitvoeren.
 4. Indien er in een Overeenkomst een leveringstermijn is opgenomen dan is die termijn indicatief en heeft niet het karakter van een fatale termijn. Overschrijding van een leveringstermijn brengt AdCalls niet in verzuim.
 5. Van meerwerk is sprake indien de Afnemer wijzigingen of aanvullingen op de Dienst wenst. Meerwerk wordt overeengekomen op de wijze van totstandkoming van Overeenkomsten zoals bepaald in artikel 3.1 en wordt overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 in rekening gebracht, tenzij anders wordt overeengekomen.

Artikel 5: Intellectuele eigendomsrechten (IE)

 1. AdCalls is of wordt houdster van alle IE-rechten die (komen te) rusten op de Dienst of ontstaan in de uitvoering van een Overeenkomst. Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst IE-rechten de facto (gedeeltelijk) bij Afnemer komen te rusten dan geldt de Overeenkomst als akte van overdracht van de desbetreffende (gedeelten van de) IE-rechten. Op eerste verzoek van AdCalls is Afnemer verplicht om een (aanvullende) akte van overdracht te ondertekenen, voor zover dat voor de overdracht vereist mocht zijn.
 2. Niets in een Overeenkomst kan worden opgevat als een licentie op of overdracht van IE-rechten van AdCalls aan de Afnemer, behoudens het bepaalde in artikel 6.
 3. Indien een Derde zich op het standpunt stelt dat de Programmatuur inbreuk maakt op diens IE-rechten en het de Afnemer deswege, door de Derde of door AdCalls, wordt verboden om de Programmatuur te gebruiken, zal AdCalls te zijner keuze doch na overleg met Afnemer:
  1. de betrokken Programmatuur vervangen door gelijkwaardige Programmatuur, die geen inbreuk maakt op rechten van Derden; of
  2. voor de Programmatuur een gebruiksrecht verwerven; danwel
  3. de Programmatuur terugnemen tegen terugbetaling van de daarvoor betaalde prijs verminderd met de normaal te achten afschrijvingen.
 4. AdCalls is bevoegd om technische maatregelen te nemen en te onderhouden ter bescherming van de IE-rechten. Voor zover daar medewerking van de Afnemer voor is vereist dan zal Afnemer die op eerste verzoek van AdCalls verlenen.
 5. De auteurs- en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Programmatuur blijven te allen tijde bij AdCalls berusten, dan wel bij de licentiegevers van AdCalls.
 6. Het is de Afnemer niet toegestaan de Programmatuur te kopiëren, aan te passen, te decompileren, te vertalen, of te veranderen, et cetera, behoudens schriftelijke toestemming van AdCalls en, behoudens voor zover wettelijk toegestaan. Ook is het de Afnemer niet toegestaan enige op de Documentatie, verpakking of in of op de informatiedrager vervatte auteursrechtaanduiding te verwijderen, te veranderen of onzichtbaar te maken.

Artikel 6: Licentie

 1. De Afnemer verkrijgt een niet-exclusieve licentie om de Programmatuur zelf of door diens werknemers te (laten) gebruiken.
 2. De Afnemer is niet bevoegd om de Programmatuur te laten gebruiken door Derden, waaronder mede wordt verstaan personen die niet werkzaam zijn voor de (vennootschap van de) Afnemer.
 3. De licentie is niet beperkt in geografisch gebied, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald. De duur van de licentie is onlosmakelijk verbonden met de duur van de Overeenkomst. Als een Overeenkomst eindigt, om welke reden dan ook, eindigt ook de licentie. Omgekeerd is het wel mogelijk dat een licentie eindigt conform het bepaalde in artikel 6.6, zonder dat de Overeenkomst ten aanzien van Aanvullende Diensten eindigt.
 4. De licentie omvat onder meer het recht om de Programmatuur te benaderen vanuit elke willekeurige computer, laptop of mobiel apparaat.
 5. De licentie is zonder schriftelijke toestemming van AdCalls niet overdraagbaar en niet in sub- licentie te geven. Het is de Afnemer niet toegestaan Derden toegang tot de Programmatuur te verstrekken, de rechten in deze licentie, waaronder wordt begrepen de inloggegevens, te verkopen, te verhuren, leasen, in sub-licentie uit te geven, ter beschikking te stellen, vervreemden, verpanden, in zekerheid over te dragen of onder welke titel dan ook - al dan niet om niet - aan Derden en/of voor welk doel dan ook af te staan, dan wel de Programmatuur door Derden te doen gebruiken. Mocht Afnemer deze verplichting schenden dan is Afnemer gehouden tot vergoeding van de door AdCalls geleden schade. Onder schade in ieder geval wordt verstaan door AdCalls gederfde winst en/of licentievergoedingen en/of andere schade. Indien de Programmatuur wordt benaderd door Derden met gebruikmaking van de inloggegevens van de Afnemer komt dat voor rekening en risico van Afnemer en geldt dit als bewijs van het feit dat Afnemer haar verplichtingen uit onderhavig artikellid heeft geschonden.
 6. AdCalls is bevoegd de licentie eenzijdig en zonder dat een nadere aanmaning is vereist en zonder dat een opzegtermijn in acht genomen behoeft te worden, geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang per aangetekend schrijven op te zeggen, indien de Afnemer:
  1. haar verplichtingen uit hoofde van: artikel 6, 8 en/of 9 van de ALV niet is nagekomen; of
  2. jegens AdCalls een andere wezenlijke verplichting in een Overeenkomst niet is nagekomen. Onder een wezenlijke
   1. verplichting wordt in ieder geval begrepen een verplichting die AdCalls in een Overeenkomst heeft bij de Afnemer.
   2. heeft bedongen en geen kernbeding betreft.
 7. Indien de licentie conform het in het vorige lid bepaalde door AdCalls is opgezegd dan kan AdCalls voorwaarden stellen aan het herleven van de licentie. Zodra de Afnemer aan de door AdCalls gestelde voorwaarden heeft voldaan, herleeft de licentie.
 8. Indien de licentie eindigt, om welke reden dan ook, zal de Afnemer op eerste verzoek van AdCalls alle (kopieën van de) door AdCalls aan de Afnemer geleverde of ter beschikking gestelde Documentatie of Zaken onverwijld aan AdCalls retourneren en/of naar keuze van AdCalls (gedeeltelijk) vernietigen.
 9. Indien de licentie eindigt, om welke reden dan ook, is een afkoopsom verschuldigd ter hoogte van de dan nog resterende vaste of maandelijkse vergoedingen die Afnemer aan AdCalls ter zake de licentie is verschuldigd. De afkoopsom is bij beëindiging van de licentie onmiddellijk opeisbaar.
 10. Het eindigen van de licentie laat de betalingsverplichting van Afnemer ter zake Aanvullende Diensten onverlet.

Artikel 7: Levering van Zaken

 1. Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van Zaken gaat op de Afnemer over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de Afnemer zijn gebracht.
 2. De door AdCalls geleverde Zaken worden geacht door de Afnemer te zijn geaccepteerd, indien de Afnemer niet binnen 5 werkdagen na ontvangst van de Zaken reclameert.
 3. Alle Zaken worden aan Afnemer geleverd onder eigendomsvoorbehoud zoals bedoeld in artikel 3:92 van het Burgerlijk Wetboek. Dat houdt in dat de eigendom van de desbetreffende Zaak pas over gaat op de Afnemer, zodra de Afnemer geheel aan zijn daar tegenoverstaande betalingsverplichting jegens AdCalls heeft voldaan.

Artikel 8: Prijzen, facturering en betaling

 1. Tenzij in een Overeenkomst anders is bepaald, geldt de in de Overeenkomst genoemde prijs als vaste prijs. Indien er sprake is van meerwerk dan wordt het meerwerk in rekening gebracht conform de dan geldende prijzen van AdCalls.
 2. Indien een Overeenkomst kwalificeert als een duurovereenkomst worden de in een Overeenkomst bepaalde prijzen jaarlijks geïndexeerd met het prijsindexcijfer voor gezinsconsumptie, zoals vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek.
 3. Tenzij anders wordt overeengekomen, zal AdCalls het jaarlijks door Afnemer verschuldigde bedrag maandelijks, in twaalf gelijke delen van het jaarlijks verschuldigde bedrag, factureren.
 4. Het gefactureerde bedrag dient binnen 5 werkdagen na factuurdatum of binnen de termijn zoals vermeld op de factuur te worden voldaan. Elke betalingstermijn heeft het karakter van een fatale termijn.
 5. Na de vervaldatum van de factuur is de Afnemer de wettelijke handelsrente aan AdCalls verschuldigd. Voorts is de Afnemer gehouden om in voorkomend geval de daadwerkelijk door AdCalls gemaakte incassokosten aan AdCalls te vergoeden, zulks met een minimum van € 500,- per overtreding. Facturen van rechtshulpverleners gelden als dwingend bewijs van de daadwerkelijk gemaakte incassokosten.

Artikel 9: Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), garantie en vrijwaring

 1. Indien Afnemer met gebruik making van de Dienst over persoonsgegevens komt te beschikken en deze - al dan niet als onderdeel van de Dienst - aan AdCalls ter beschikking stelt, wordt de Afnemer aangemerkt als de Verantwoordelijke en AdCalls als de Bewerker. Partijen stellen elkaar voor zo veel als mogelijk in staat om aan de verplichtingen te voldoen die WBP stelt aan de verwerking en bewerking van persoonsgegevens door de Verantwoordelijke en de Bewerker. Partijen zullen elkaar daartoe steeds tijdig van relevante informatie voorzien en zo nodig ondersteuning verlenen. AdCalls zal de Afnemer op diens eerste verzoek in staat stellen om er op toe te zin dat AdCalls de verplichtingen, die als Bewerker op AdCalls rusten, naleeft.
 2. AdCalls zal er voor zorg dragen dat een ieder die binnen zijn bedrijf op enigerlei wijze betrokken is bij de uitvoering van de Dienst zich houdt aan de voorschriften van de WBP.
 3. AdCalls zal Afnemer in staat stellen om binnen de wettelijke termijnen te voldoen aan verzoeken om inzage en correctie.
 4. Afnemer zal AdCalls een vergoeding betalen voor de door AdCalls op verzoek van Afnemer vanwege de WBP te verrichten handelingen.
 5. AdCalls zal de Dienst beveiligen conform de eisen van de WBP en zal zich inspannen om de regels van Code voor informatiebeveiliging (NEN-ISO/IEC 27002) na te leven.
 6. Afnemer vrijwaart AdCalls voor alle overige niet aan AdCalls toerekenbare kosten in verband met de WBP.
 7. AdCalls verklaart dat zijn personeel en voor hem werkende Derden zich tot geheimhouding met betrekking tot alle gegevens hebben verplicht.
 8. AdCalls maakt slechts gebruik van back-up faciliteiten die voldoen aan dezelfde beveiligingseisen als die ten aanzien van zijn eigen bedrijfsvoering gelden.
 9. AdCalls zal ten aanzien van back-up bestanden en het transporteren van gegevens zorg dragen voor een afdoende beveiliging van de betrokken gegevens.
 10. AdCalls zal slechts gegevens uit de administratie verstrekken aan Derden op schriftelijk verzoek van Afnemer. Een zodanig verzoek kan slechts worden afgegeven door een lid van de directie van Afnemer. Indien AdCalls op grond van een wettelijke verplichting gegevens dient te verstrekken, zal AdCalls de autorisatiegrondslag van de verzoeker en de identiteit van de verzoeker verifiëren. AdCalls zal onmiddellijk, zo mogelijk voorafgaand aan de verstrekking, Afnemer terzake informeren.
 11. AdCalls zal zorg dragen voor adequate beveiligingsmaatregelen, indien in voorkomende gevallen (zoals onderhoud, herstel defecte schijven, remote diagnosis) Derden toegang dienen te krijgen tot zijn computer- en netwerkfaciliteiten en/of gegevensdragers. In geen geval zal bij remote diagnosis toegang worden gegeven tot de bestanden met persoonsgegevens.
 12. Onderhavig artikel 9 kwalificeert als een bewerkersovereenkomst in de zin van artikel 14 lid 5 WBP. Indien de Afnemer door de daartoe bevoegde autoriteiten wordt verzocht om een aanvullende bewerkersovereenkomst te overleggen, zal AdCalls op eerste verzoek van Afnemer een aanvullende bewerkersovereenkomst ondertekenen.
 13. De Afnemer garandeert dat alle wettelijke voorschriften betreffende de verwerking van persoonsgegevens, daaronder begrepen de voorschriften die bij of krachtens de WBP zijn gegeven, stipt door Afnemer in acht worden genomen, waaronder dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht en dat de Afnemer een grondslag heeft voor verwerking van persoonsgegevens. Op eerste verzoek van AdCalls is Afnemer gehouden bewijs te leveren van het feit dat Afnemer aan de verplichtingen uit hoofde van de WBP voldoet, bijvoorbeeld door het overleggen van aanmeldingsformulieren.
 14. Het niet (kunnen) voldoen aan de garanties komt voor rekening en risico van de Afnemer. De Afnemer vrijwaart AdCalls voor alle aanspraken en/of vorderingen van Derden die jegens AdCalls worden ingesteld die voortvloeien uit het feit dat de Afnemer de door haar verstrekte garanties schendt. Voorts vrijwaart Afnemer AdCalls en tegen onrechtmatig of oneigenlijk gebruik van Dienst door de Afnemer of door een Eindgebruiker. De Afnemer zal AdCalls op eerste verzoek van AdCalls geheel schadeloos stellen en/of schadeloos houden voor dergelijke aanspraken van Derden.

Artikel 10: Duur en beëindiging

 1. Een Overeenkomst treedt voor 3 maanden in werking op de datum van ondertekening van de Overeenkomst door Partijen en heeft een opzegtermijn van 1 maand.
 2. Een Overeenkomst is 1 maand voor eind contractdatum maandelijks opzegbaar waarbij Partijen een opzegtermijn van 1 maand in acht zullen nemen.
 3. Een Overeenkomst kan door een der Partijen worden ontbonden conform het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek. Voorts kan een der Partijen een Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk voor ontbinden indien:
  1. de andere Partij surseance van betaling is geraakt;
  2. de andere Partij in staat van faillissement is verklaard;
  3. de andere Partij een rechtspersoon is en deze wordt ontbonden;
  4. de zeggenschap over of de beslissende stem in Afnemer bij een Derde komt te berusten;
  5. de andere Partij een wezenlijke verplichting niet nakomt. Onder een wezenlijke verplichting wordt in ieder geval begrepen het voldoen aan betalingsverplichtingen en het voldoen aan de verplichtingen die uit hoofde van de WBP op de Afnemer rusten.
 4. Indien een Overeenkomst eindigt door ontbinding, om welke reden dan ook, en AdCalls reeds prestaties heeft geleverd dan zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen onderwerp van ongedaanmaking zijn. Indien de Overeenkomst eindigt door ontbinding dan is Afnemer een afkoopsom verschuldigd ter hoogte van de dan nog resterende vaste of maandelijkse vergoedingen die Afnemer aan AdCalls is verschuldigd, tenzij AdCalls ten aanzien van de desbetreffende prestaties in verzuim is. De afkoopsom is bij beëindiging van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.
 5. Indien een Overeenkomst eindigt, om welke reden dan ook, blijven de navolgende bepalingen voor onbepaalde tijd voortduren: artikel 9, 10, 11 en 12.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

 1. AdCalls kan door de Afnemer nimmer aansprakelijk worden gehouden tot vergoeding van schade die de Afnemer heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming van AdCalls in de nakoming van haar verplichtingen jegens de Afnemer noch door een onrechtmatige gedraging door AdCalls jegens de Afnemer, tenzij de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van de leidinggevende(n) van AdCalls.
 2. Indien de aansprakelijkheid van AdCalls als bedoeld in het vorige lid niet conform het vorige lid uit te sluiten valt dan is de totale aansprakelijkheid van AdCalls beperkt tot directe schade en wel tot het bedrag dat AdCalls voor de uitvoering van de desbetreffende Overeenkomst heeft ontvangen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. redelijke kosten die de Afnemer zou moeten maken om de prestatie van AdCalls aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; deze schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door of op vordering van de Afnemer wordt ontbonden.
  2. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade;
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
 3. Aansprakelijkheid van AdCalls voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade door verminking of verlies van data, schade uit onrechtmatige daad, schade als gevolg van aanspraken van Eindgebruikers en/of Betrokkenen waarvoor Afnemer Verantwoordelijk is en alle andere vormen van schade dan in het vorige lid genoemd, uit welke hoofde dan ook, is uitgesloten.
 4. Iedere vordering tot schadevergoeding jegens AdCalls vervalt binnen 12 maanden na ontstaan van de schadeveroorzakende gebeurtenis.
 5. Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan AdCalls zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient.

Artikel 12: Toepasselijk recht, geschillen en forumkeuze

 1. Alle Overeenkomsten, alsmede geschillen die voortvloeien uit een Overeenkomst worden beheerd door het Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.
 2. Alle geschillen die naar aanleiding van (de uitvoering van) deze Overeenkomst mochten ontstaan, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Maastricht.